تحصیل در کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل نزدیکی به ایران مطرح است. مهاجرت تحصیلی کویت به خصوص تحصیل در شاخه های پزشکی و مهندسی مورد توجه می باشد. افرادی که تمایل به مهاجرت تحصیلی کویت دارند می بایست مدرک زبان انگلیسی داشته باشند یا در غیر اینصورت در آزمون زبانی که توسط دانشگاه مقصد در کشور کویت برگزار می گردد، شرکت کنند و پس از آن برای ورود به دانشگاه نیز اقدام کنند. برای تحصیل در کشور کویت افراد می بایست شرایط دانشگاه مقصد در خصوص اخذ پذیرش را بپذیرند و مدارک خود را جهت اخذ پذیرش و ویزا آماده نمایند.