مهاجرت تحصیلی گرجستان از مواردی است که امروزه مورد استقبال دانشجویان خارجی قرار گرفته است. تحصیل در دانشگاه های کشور گرجستان به زبان انگلیسی نیز مقدور است که همین موضوع باعث دو چندانی درخواست مهاجرت به این کشور در خصوص تحصیل در شاخه های پزشکی و مهندسی شده است. کشور گرجستان توانسته در سال های متوالی به عنوان یک سکوی پرتاب برای دانشجویان و متقاضیان محسوب شود و میانبری باشد برای دور زدن کنکور سخت پزشکی ایران، بر همین اساس تعداد متقاضیان مهاجرت تحصیلی گرجستان به خصوص برای تحصیل در رشته های پزشکی و زیر شاخه های آن افزایش یافته است.