ویزای مسافرتی ارمنستان زمانی صادر می شود که یک فرد خارجی قصد دارد به منظور گردشگری، بازدید از اقوام، تجارت، معالجه پزشکی و غیره وارد جمهوری ارمنستان شود. ویزای مسافرتی ارمنستان با اعتبار یک سال صادر می شود. بازدیدکنندگان که به عنوان توریست به ارمنستان مسافرت می کنند می توانند هنگام ورود به فرودگاه های بین المللی مثل زوارتنوتس در ایروان، فرودگاه گریم، ایستگاه راه آهن آیروم، باگاتاشتن، بایرا، گوگاوان و مرزهای زمینی، ویزا برای اقامت تا حداکثر 120 روز را با هزینه 15000$ (دلار) دریافت کنند. توجه نمایید که این نوع ویزا امکان تبدیل به سایر ویزاهای کشور ارمنستان را ندارد.