ورود به سوئد به عنوان توریست مستلزم اخذ ویزای مسافرتی سوئد است. پیش شرط دریافت این ویزا، ارائه تمکن مالی است که معادل 450 کرون برای هر روز اقامت میباشد. در ضمن برخورداری از بیمه درمانی مناسب کشورهای حوزه اروپا برای متقاضیان الزامی است. پاسپورت متقاضی ویزای مسافرتی به سوئد باید حدقل 3 ماه اعتبار داشته باشد. مدت زمان پاسخگویی توسط سفارت سوئد در ایران به درخواست های ویزای توریستی معمولا 15 روز است. امکان تمدید ویزای توریستی در دوران حضور در خاک کشور سوئد امکان پذیر نیست و در جز در موارد نادر، احتمال آن نزدیک به صفر است.