ورود به کشور ژاپن منوط به اخذ ویزای توریستی یا مسافرتی است. گذرنامه متقاضی اخذ ویزای مسافرتی ژاپن باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد. ووچر هتل به همراه برنامه سفر و ترجمه رسمی شناسنامه متقاضی به زبان انگلیسی نیز الزامی است. برای ویزای توریستی ژاپن، ارائه مدارک تمکن در طول سفر لازم است. مدت ویزای توریستی 3 ماهه است اما مدت مجاز اقامت در کشور ژاپن بستگی به نظر سفارت ژاپن دارد. در ضمن لزومی ندارد که اصل مدارک به زبان فارسی ارائه شود، بلکه ترجمه انگلیسی مدارک که ممهور به مهر دادگستری باشد، برای اخذ ویزا کافی است.