کشور کویت توانسته با وجود بنادر مهم و استراتژیک در حاشیه خلیج فارس از مراکز توریستی مهم تلقی شود و افراد را برای اخذ ویزای مسافرتی کویت مشتاق نماید. ویزای مسافرتی کویت گزینه ای است که می توان از این طریق به این کشور زیبا سفر توریستی داشت. برای اخذ ویزای توریستی کشور کویت می بایست شخصی از این کشور برای فرد متقاضی دعوت نامه ای در باب سفر توریستی در نظر بگیرد. ناگفته نماند که به دلیل محدودیت های حاکم بر این کشور نظیر کوچک بودن و جمعیت زیاد، امکان صدور ویزا از جانب سفارت و کنسولگری این کشور کاهش یافته است.