مهاجرت کاری آذربایجان موضوعی مورد توجه بوده و برای مهاجرت به آذربایجان جهت اشتغال در این کشور تبعه های خارجی نیاز به مجوز اقامت خواهند داشت. مادامی می توانید از این اقامت بهره مند شوید که بتوانید یک پیشنهاد کاری از یک کافرما یا کمپانی آذربایجانی دریافت کرده باشید. در این زمینه نیز اتباع خارجی در برخی مشاغل مجاز به استخدام و اشتغال از سوی کارفرما هستند که بیشتر در مشاغلی می توان موفق به یافتن شغل شد که در لیست مشاغل مورد نیاز این کشور آن شغل مورد نظر با رعایت قوانین این کشور بدست آید. موسسات معتبر کاریابی در این کشور می تواند برای کاریابی متقاضیان مفید واقع گردند.