مهاجرت کاری آفریقای جنوبی در عمومی ترین حالت بدین صورت تعریف می گردد که یک فرد خارجی بتواند از یک کمپانی یا کارفرمای آفریقایی دعوت به همکاری شود، منتهی اخذ این نوع ویزا برای برخی شهروندان خارجی آسانتر است زیرا بر اساس قوانین مهاجرتی از سوی اداره مهاجرت آفریقای جنوبی اتباع برخی کشورها میتوانند بدون اخذ ویزا در داخل این کشور، به سادگی موقعیت کاری را بدست آورند و همین حضور فیزیکی فرد، مسیر اخذ ویزای کار را بسیار ساده تر مینماید. این قوانین در حالتی است که یک تبعه ایرانی جهت ورود به آفریقای جنوبی نیاز به اخذ مجوز کاری و ویزا دارد. راه ورود و اشتغال نیز بدین صورت است که افراد متخصص و نیروهای کار ماهری که شغلشان در لیست مشاغل مورد نیاز این کشور قرار دارد با اخذ ویزای جستجوی کار درخواست ورود مینمایند تا با حضور در محیط، بسیار راحتتر به خواسته خود دست یابند.