EB3 برنامه ای تعریف شده از سوی اداره مهاجرت کشور آمریکا می باشد و برای کسانی است که قصد اقدام در خصوص مهاجرت کاری آمریکا را دارند. این روش کاملا قانونی برای کسانی که مدرک زبان و شرایط سرمایه گذاری را ندارند طراحی شده که فرد با استفاده از آن می تواند برای اخذ پاسپورت و گرین کارت خانواده اش نیز اقدام کند. در این روش فرد باید از یک کارفرمای آمریکایی معتبر، پیشنهاد شغلی که با کمبود نیروی کار مواجه است دریافت کند که معتبر و با تایید وزارت کار و اداره مهاجرت آمریکا باشد؛ در این صورت فرد برای دریافت ویزای کاری به هیچ پیش شرط دیگری نیاز ندارد.