برای صدور ویزا برای شخصی که قصد اقدام برای مهاجرت کاری اروگوئه را دارد، یک قرارداد کار حقوقی یا نامه تعهد از کارفرمای اروگوئه ای نیاز است. سند ارسالی باید محرمانه و شامل اطلاعاتی در مورد شرکت، حقوق و دستمزد و شرایط اشتغال فرد باشد. معمولاً کارفرمای بالقوه شما از طرف شما درخواست این نوع ویزا را می دهد. بجز این راه فرصت های اشتغال برای بیگانگان در کشور اروگوئه اندک و درآمد کمی را دربردارد و و عموماً غیرقانونی است. کارگران در مهاجرت کاری اروگوئه ،رسماً ملزم به داشتن حق اقامت قانونی و شناسنامه صادر شده از دولت هستند.