مهاجرت کاری استرالیا از طریق دریافت ویزای نیروی کار ماهر امکان پذیر است که سیستم اسکیل ورکر (skill worker) امتیاز بندی می باشد. معیارهای مختلف متقاضیان از سن تا تجربه کاری، مدرک تحصیلی و زبان در سیستم امتیازبندی سنجیده می شود که متقاضیان باید برای گرفتن ویزای خود حداقل 65 امتیاز کسب کنند. سن هنگام درخواست باید کمتر از 45 سال باشد، زبان انگلیسی متقاضی باید در یک سطح عالی قرار داشته باشد و شغلی که نیروی کار ماهر انتخاب می کند باید متناسب با مهارت ها و مدارک تحصیلی شخص باشد. در کنار این عوامل در  مهاجرت کاری استرالیا ،ارزیابی سلامت، ارزیابی شخصیت و معاینات پزشکی هم انجام می شود.