انگلستان جزو کشورهایی با نرخ جرم پایین و امنیت بالاست که علیرغم هزینه های بالای زندگی تقاضای فراوانی برای کار در آن وجود دارد. نرخ بیکاری در مهاجرت کاری انگلستان حدود 5.4% می باشد که نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته در سال های اخیر رقم پایینی محسوب می شود. این کشور از لحاظ فرصت های برابر دستیابی به شغل نیز بسیار مطلوب است و ملاحظات جنسی، نژادی و اعتقادی در آن وجود ندارد. روزهای کاری در مهاجرت کاری انگلستان از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر است و چنانچه ساعت کاری در قرارداد کار قید نشود، ساعت کاری نباید از 48 ساعت در هفته تجاوز کند.