چنانچه شما قصد مهاجرت کاری به اوکراین و کار در این کشور را دارید باید حتما پیشنهاد کاری از سوی کارفرمای اوکراینی داشته باشید. این پیشنهاد کاری در صورتی به شما اعطا می شود که کارفرما به مدت 90 روز آگهی کاری را در اوکراین و اتحادیه اروپا منتشر کرده باشد و نیروی کار اوکراینی یا اروپایی نیز پیدا نشده باشد. مجوز کار در اوکراین با اعتبار یک ساله و فقط در رابطه با یک کارفرمای مشخص صادر می شود. در مهاجرت کاری اوکراین ساعت کاری به طور میانگین 40 ساعت در هفته می باشد و 24 روز تعطیلی در سال نیز وجود دارد که فرد می تواند 10 روز از آن را کار بکند اما برای باقی روزها حق کار ندارد.