کسب ویزا و مهاجرت کاری ایتالیا برای شهروندان خارج از اتحادیه اروپا در مقایسه با یک شهروند اروپایی متفاوت است و قوانین و شرایط خاص خود را دارد. یک شهروند اروپایی میتواند بدون پیشنهاد کار و بدون اخذ ویزا به ایتالیا رفته و برای مدت کمتر از 3 ماه، بدون مجوز کاری در ایتالیا کار کند. این در حالی است که یک نیروی کار خارجی، قبل از درخواست ویزای کار و مهاجرت کاری ایتالیا، باید در ایتالیا یک شغل داشته باشد و چندین مرحله را طی نماید. متقاضی باید یک کارفرمای ایتالیایی را پیدا کند که او را استخدام کند و مجوز کار برای فرد درخواست نماید. پس از آن فرد میتواند وارد ایتالیا شود و درخواست اقامت کند تا اجازه اقامت و کار قانونی داشته باشد. دولت ایتالیا سالانه در رابطه با تعداد شهروندان غیر اتحادیه اروپا که برایشان ویزای کار صادر می کند، سهمیه تعیین می کند.