برای کار و اخذ ویزای کاری ایرلند ،فرد باید پیشنهاد کاری 2 ساله از این کشور داشته باشند و به مدت 12 ماه نزد همان کارفرما مشغول به کار شود. چنانچه متقاضی تمایل به تغییر کارفرما داشت باید بعد از این 12 ماه اقدام کند. بعد از ورود به کشور ایرلند و اشتغال به کار، همسر فرد نیز می تواند به او ملحق شود و اجازه کار خواهد داشت. با اخذ ویزای کاری ایرلند بعد از 2 سال کار در کشور ایرلند، افراد می توانند برای اقامت دائم درخواست بدهند. برای رشته های توسعه و  طراحی وب و برنامه نویسی بازار کار بسیار خوبی در این کشور وجود دارد که متقاضیان فراوانی داراست.