اتباع خارج از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس، مجاز هستند با ویزای کاری بلغارستان و در صورت داشتن اجازه کار در این کشور کار کنند. این مجوز باید توسط آژانس ملی اشتغال بلغارستان صادر شود و باید توسط کارفرما درخواست شود. توجه داشته باشید که اجازه کار فقط برای اتباع خارجی صادر می شود که استخدام آنها در کشور بغارستان توجیه شود. در واقع، بلغارستان در مورد مهاجرت و اعطای ویزای کاری بسیار انتخابی عمل میکند و اشتغال شهروندان بلغاری را در اولویت قرار میدهد، مگر اینکه تخصص لازم بین افراد بلغاری به صورت محلی در دسترس نباشد.