برنامه مهاجرت کاری بلژیک مانند اکثر کشورهای اروپایی نیازمند یک مجوز کار از سوی یک کارفرمای بلژیکی و اعطای دعوت نامه کاری از سمت او از بلژیک می باشد. 3 نوع مجوز کار در بلژیک وجود دارد: مجوز تایپ C ویزایی که برای تمامی حرفه ها معتبر است و باید هر سال تمدید شود. مجوز تایپ B که برای حرفه های خاص و یک طبقه از مشاغل از سوی کارفرمای بلژیکی است و بر اساس صلاح دید کارفرمای بلژیکی سالیانه تمدید می شود. قبل از صدور مجوز کار در مهاجرت کاری بلژیک، وزارت کار باید تعیین کند که هیچ بلژیکی یا فرد دیگری از اتحادیه اروپا که بتواند فرصت شغلی را پر کند، وجود ندارد.