برای مهاجرت کاری تایلند و دریافت کار قانونی در این کشور، یک فرد خارجی باید درخواست مجوز کار از کارفرمای تایلندی نموده و ویزا دریافت نماید. مجوز کار یک سند قانونی است که موقعیت یک شخص بیگانه، شغل فعلی یا شرح شغل و شرکت تایلندی را که با او کار می کند، بیان می کند. فارغ از نوع ویزا، افراد خارجی که قصد مهاجرت کاری تایلند دارند مجاز به کار نیستند، مگر اینکه اجازه کار از کارفرمای تایلندی و اداره مهاجرت دریافت کنند. افرادی که قصد کار در تایلند را دارند باید نوع صحیح ویزا را در اختیار داشته باشند تا واجد شرایط درخواست اجازه کار باشند. برای تأمین مجوز کار در تایلند، یک فرد خارجی نیاز به ویزای اولیه دارد که ویزای غیر مهاجرتی به منظور گشتن دنبال کار است، ویزای غیر مهاجرت باید قبل از ورود به تایلند اخذ شود.