شهروندان خارج از اتحادیه اروپا و اتباع ایرانی برای مهاجرت کاری جمهوری چک در ابتدا بایستی به دنبال یک پیشنهاد کاری از این کشور باشند. این پیشنهاد کاری هم میتواند از سوی یک کمپانی یا کارفرمای چکی با رعایت اصول مهاجرتی و اداره کار این کشور صورت گیرد. از آنجایی که کشور چک در اتحادیه اروپا واقع شده است معمولا افرادی که در این کشور هستند برای مهاجرت کاری جمهوری چک و پیشنهاد کاری در اولویت هستند. در صورتی که این مراحل و قوانین حمایت از نیروی کار داخلی طی گردد امکان به دست آوردن مجوز کار خواهد بود، معمولا طی نمودن این فرآیند بیشتر به عهده کارفرمای چکی است که در ابتدا شما بایستی به دنبال ارتباط با کارفرما باشید، عدم حضور شما در محیط اخذ ویزای کار را سخت مینماید.