دانمارک 3 ویزا جهت جذب نیروی کار خارجی دارد و افراد جهت مهاجرت کاری دانمارک از این طریق اقدام میکنند. اولین روش Pay Limit Scheme (مبتنی بر قرارداد کاری) است. در این روش باید دارای قرارداد كتبی و پیشنهاد شغلی باشد و درآمد سالانه او كمتر از 375.000 SEK نباشد. روش دوم Positive list (مبتنی بر لیست مشاغل) است. در این روش شغل متقاضی باید ذیل یکی از 125 شغل در فهرست مورد نظر باشد. قراردادهای موضوع این روش در مهاجرت کاری دانمارک در قالب قانون کار دانمارک و به شکل رابطه کارفرما و کارگر منعقد می شود. نوع سوم ویزای کاری Green Card Scheme (مبتنی بر امتیازبندی) است که مدت اقامت که طی این روش، 18 ماهه است. مولفه هایی مانند تجربه کاری، مهارت های زبان، سن و تحصیل در این روش مورد بررسی قرار می گیرند و حداقل امتیاز در این زمینه، 100 امتیاز است.