کشور دومنیکا کشوری است که اقتصاد آن تمرکز بر روی صنعت کشاورزی و توریسم دارد و شهروندان این کشور که بیشتر سیاه پوست و سرخ پوست ها هستند در اولویت به کار رسیدن در این کشور هستند. کشور دومنیکا در واقع ویزایی را تحت عنوان ویزای کاری دومنیکا برای شهروندان خارجی تعریف نکرده است و کار متقاضیان در این کشور قوانین خود را داراست. تنها زمانی که بتوانید از این کشور یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرما با رعایت اصول مهاجرتی بدست آورید می توانید با جمع آوری سایر مدارک جهت اخذ ویزا اقدام نمائید. برای بررسی شرایط و قوانین ویزای کاری دومنیکا پیشنهاد میکنیم مقاله مورد نظر را مورد مطالعه قرار دهید.