بر اساس قوانین اگر شما از شهروندان اتحادیه اروپا باشید می توانید بدون نیاز به اخذ ویزا به کشور رومانی رفته و برای مدت کمتر از 3 ماه نیز مشغول بکار شوید. این قانون برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا صادق نیست و اگر یک فرد ایرانی مایل باشد که در رومانی مشغول بکار شود و مهاجرت کاری رومانی را هدف قرار داده باشد در ابتدا بایذ مقدمات اخذ مجوز و ویزای کاری را فراهم سازد که این مجوز عموما از سوی کارفرمای رومانیای درخواست می گردد. در مهاجرت کاری رومانی شما ابتدا به این نیاز خواهید داشت تا یک پیشنهاد کاری از این کشور بدست آورید.