مهاجرت کاری سنت لوسیا یکی از فرصت هایی است که می تواند در نهایت منجر به دریافت پاسپورت و اقامت دائمی این کشور برای شهروندان خارجی شود. افرادی که قصد ورود به این کشور را دارند، باید موارد مختلفی را در نظر داشته باشند. انتخاب این کشور به عنوان مقصد نهایی می تواند به شدت حائز اهمیت باشد. از نظر قانونی، بدون در اختیار داشتن پیشنهاد کاری، امکان مهاجرت کاری سنت لوسیا وجود ندارد. شهروندان خارجی باید بتوانند یک کارفرما در این کشور را متقاعد کنند که یک پیشنهاد کاری در اختیار آن ها قرار دهد. مشاورین ما در ادامه بخش های مختلف را به تفصیل توضیح خواهند داد.