ویزای کاری سنت کیتس با توجه به قوانین و شرایطی که داراست کمتر مورد توجه متقاضیان بین المللی به خصوص ایرانیان قرار می گیرد. شهروندان خارجی اقدام فراوانی برای بدست آوردن کار در سنت کیتس ندارند، صرفا سرمایه گذاران هستند که بیشتر جهت اخذ پاسپورت این کشور اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. اگر یک شهروند خارجی مایل باشد برای کار به این کشور مهاجرت نماید و ویزای کاری سنت کیتس را اخذ نماید در ابتدا بایستی به دنبال یک پیشنهاد کاری باشد. کشوری با شرایط مهاجرتی سنت کیتس معمولا این فرصت را کمتر برای یک شهروند خارجی داراست که بتواند برای کار به این کشور رود. این کشور اکثر این موقعیتها را برای شهروندان خود قرار می دهد.