اولین اقدام برای مهاجرت کاری به سنگاپور، اخذ ویزا جهت کار در این کشور است. کشور سنگاپور در زمره کشورهای مهاجرپذیر نیست و به همین دلیل اخذ ویزای کاری سنگاپور مقداری دشوار است. نرخ بیکاری در کشور سنگاپور کمتر از 3% است و از این حیث در جایگاه ممتازی قرار دارد. سنگاپور برای متقاضیانی که با سمت مدیر عامل، مدیر کل، مدیر اجرایی و سایر تخصص های حرفه ای در سطح بین المللی اقدام می کنند، ویزای E و EP صادر می کند. یکی دیگر از ویزاهای کاری سنگاپور PEP نام دارد که به مدت 5 سال صادر می شود و قابل تمدید نیست. به واسطه صدور این نوع ویزا امکان ارزیابی فرصت های شغلی به افراد متقاضی داده می شود.