شهروندان خارجی برای مهاجرت کاری سوئیس نیاز به اخذ مجوز و اجازه اقامت کاری خواهند داشت که باید پیش از ورود به این کشور مورد ارزیابی قرار دهند. اگر شما یک تبعه از شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا باشید به مراتب پروسه راحت تری را طی می نمائید. شهروندان اروپایی برای دستیابی به یک شغل می توانند بدون اخذ ویزا به سوئیس رفته و آنجا به دنبال کار باشند. اما یک شهروند ایرانی بایستی در ابتدا به دنبال یک پیشنهاد کاری از سوی یک کارفرمای سوئیس باشد، معمولا عدم حضور فیزیکی در محیط باعث می شود این پروسه بسیار سخت گردد و مهاجرت کاری سوئیس با دشواری هایی همراه گردد.