مطمئن ترین روش برای مهاجرت کاری شیلی دریافت دعوت نامه کاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی شیلیایی است که مشتمل بر تشریح دلایل نیاز به تخصص و کار است. در صورت ارسال دعوت نامه از سوی اشخاص حقوقی، باید مشخصات نماینده حقیقی آن شرکت نیز به طور کامل در متن دعوت نامه قید شود. بین متقاضی مهاجرت کاری شیلی و کارفرمایی شیلیایی قرارداد رسمی منعقد می شود. کارفرمایان این کشور باید نیروی کار خود را بیمه کنند اما در شرایط نادری می توان بیمه کردن نیروی کار را تا زمان ورود آن ها به داخل کشور کانادا به تعویق انداخت.