مهاجرت کاری فرانسه که به عنوان یکی از کشورهای حوزه شنگن و اتحادیه اروپا مطرح است و ششمین اقتصاد بزرگ این قاره است می تواند تصمیمی بسیار عاقلانه قلمداد شود. برای مهاجرت کاری فرانسه ابتدا بایستی فرد متقاضی یا داوطلب بتواند یک پیشنهاد شغلی و یا یک دعوتنامه کاری از یک شرکت یا کمپانی در فرانسه به دست آورد که با این پیشنهاد شغلی امکان دریافت ویزای کاری کشور فرانسه را داشته باشد. در غیر این صورت برای کار در فرانسه نمی توان ویزای کار مستقیم این کشور را دریافت نمود و فرانسه نیز ویزای جایگزینی را در این خصوص معرفی ننموده است.