برای ویزای کاری فنلاند داشتن یک پیشنهاد شغلی یا دعوت نامه کاری که متقاضی بتواند از طریق آن ویزای این کشور را دریافت نماید الزامی است. شخصی که بتواند این پیشنهاد شغلی را با شرایط لازم برای اقامت در فنلاند بدست آورد می تواند اقامت کاری فنلاند را اخذ نماید. طبق قانون حمایت از نیروی کار داخلی این کشور اگر کارفرمایی بخواهد فردی را در خارج از فنلاند استخدام نماید بایستی آن عنوان شغلی را به مدت 3 ماه یا 3 دوره در کشور خود آگهی نماید و در صورتی که شخصی داوطلب انجام آن شغل نبود می تواند آن را برای یک تبعه خارجی ارسال نماید.