مهاجرت کاری فیلیپین قوانین و شرایط جامعی را داراست و مانند مهاجرت کاری به اکثر کشورها نیازمند داشتن پیشنهاد کاری یا شغلی است که در این کشور توسط کارفرمای آن به عنوان شرکت یا کمپانی ای که در زمینه کاری متقاضی به فعالیت می پردازد برای وی ارسال می شود. لذا بایستی ابتدا به دنبال شخصی در این کشور باشید که در حیطه فعالیت شما برایتان قرارداد کاری ارسال نماید. در غیر اینصورت امکان مهاجرت کاری فیلیپین و بهره مندی از ویزای جایگزین جستجوی کار برای متقاضیان وجود ندارد. یکی از مهم ترین نکاتی که قبل از انتخاب این کشور به عنوان مقصد نهایی برای کار باید به آن توجه نمایید شرایط اقتصادی فیلییپین است.