افرادی که جویای کار در اروپا هستند و حداقل مدرک لیسانس دارند، در صورت داشتن سابقه کاری می توانند برای مهاجرت کاری لهستان اقدام کنند. همچنین یکی از مهم ترین شرایط کار در لهستان داشتن پیشنهاد شغلی از یک کارفرما است که دارای شرکت معتبر و قانونی است. لازم به ذکر است ویزای کاری لهستان برای مدت زمان یک سال صادر می شود و در صورت رضایت کارفرما از کارمند مهاجر و رعایت همه قوانین و مقررات لهستان در طول یک سال، اداره مهاجرت برای یک سال بعد ویزای فرد متقاضی را تمدید می نماید. لهستان از کشورهایی می باشد که بیشتر در موضوع سرمایه گذاری مدنظر قرار گرفته است.