لیتوانی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حوزه شنگن است و به همین دلیل مهاجرت کاری لیتوانی برای متقاضیان جذابیت های خاص خود را دارد. افرادی که قصد مهاجرت کاری به لیتوانی را داشته باشند می توانند با در اختیار داشتن یک پیشنهاد کاری راهی این کشور شوند. کلیه امور مربوط به دریافت ویزای کار لیتوانی بر عهده کارفرما است و فرد تنها در یک مصاحبه کوتاه مدت در سفارت شرکت خواهد کرد. بر اساس قوانین کاری، هر فرد در کشور لیتوانی تنها مجاز به کار به مدت 48 ساعت در طول یک هفته خواهد بود که 40 ساعت آن اجباری و 8 ساعت آن اضافه کار محسوب می شود.