انتخاب پروسه مهاجرت کاری مونته نگرو برای شهروندان ایرانی می تواند آینده ای مناسب را رقم بزند. این کشور اروپایی در آستانه پیوستن به اتحادیه اروپا است. افرادی که قصد کار در این کشور را دارند، باید شرایط خوبی در بازار کار از نظر تخصص داشته باشند. بدون در اختیار داشتن تخصص، امکان ورود به این کشور وجود ندارد. فرد باید پیشنهادی کاری از این کشور داشته باشد و کارفرما باید توانمندی فرد را اثبات کند. باید ثابت شود که فرد شغلی را اشغال می کند که شهروندان مونته نگرویی نتوانسته اند آن را به دست آورند. انتخاب مهاجرت کاری مونته نگرو برای فرد به نسبت به اتحادیه اروپا ساده تر است و دلیل توجه مشاورین موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت به این موضوع شده است.