یکی از متداول ترین راه های اخذ اقامت مکزیک، دریافت ویزای کاری مکزیک می باشد که با توجه به قوانین آن از سوی متقاضیان مورد استقبال قرار میگیرد. با توجه به این که اقتصاد کشور مکزیک با تجارت آزاد در منطقه آمریکای شمالی گره خورده بر همین اساس فرصت های شغلی در مکزیک بیشتر بر مبنای امور تجاری می باشد. افرادی که علاقه مند به ویزای اخذ کاری مکزیک هستند بایستی فرم درخواست ویزا را از طریق یک کارفرمای قانونی در مکزیک با راهنمایی یک وکیل معتبر مهاجرتی تقدیم کنسولگری سفارت مکزیک نماید. برای مهاجرت کاری به کشور مکزیک فرد متقاضی بایستی دارای شرایط و مدارکی باشد که در صورت عدم اعطای این مدارک به سفارت مکزیک روند بررسی پرونده مهاجرت فرد دچار نقصان خواهد شد.