کشور نروژ یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و همین شاخص در میان متقاضیان سبب افزایش تقاضا برای مهاجرت کاری نروژ شده است. البته باید به این نکته اشاره داشت که با توجه به شرایط داخلی این کشور و قوانین مربوط به جذب نیروی کار در اتحادیه اروپا، جذب نیروی کار خارجی بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. افرادی که قصد مهاجرت کاری به کشور نروژ را دارند، بهتر است از تحصیل در این کشور به عنوان یک راه میانبر برای ورود به بازار کار نروژ استفاده کنند. درآمد در کشور نروژ در سطح بسیار مناسبی قرار دارد و رفاه اجتماعی در این کشور را در سطح مناسبی قرار داده است.