اکنون مهاجرت کاری وانواتو یکی از روش هایی است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد و نمی توان آن را به بسیاری از افراد نیز توصیه کرد. از زمانی که زندگی در کشورهای حوزه کارائیب شرایط بهتری پیدا کرده است، وانواتو یکی از کشورهای مطرح بوده است. افراد زیادی تمایل دارند تا این کشور را برای زندگی خود انتخاب کنند. از نظر روش مهاجرتی، می توان گفت که وانواتو یکی از کشورهایی است که کمتر برای مهاجرت کاری انتخاب می شود. با این وجود، می توان با کار در این کشور نیز به اقامت رسید و در نهایت پاسپورت این کشور را اختیار کرد. آنچه در ادامه خواهید دید، بررسی شرایط کاری در این کشور است.