مهاجرت کاری پرتغال اولین درخواست افراد برای اخذ اقامت این کشور میباشد اما در عین حال سخت ترین راه ورود نیز محسوب می شود که باید به شرایط آن توجه نمود. بیشتر اتباع غیر اتحادیه اروپا قبل از اینکه بتوانند اشتغال در پرتغال داشته باشند به مجوز کار پرتغال احتیاج دارند.  در بیشتر موارد، مجوز کار پرتغالی فقط در صورت ارائه شغل از سوی کارفرمای پرتغالی یا در صورت ازدواج فرد با شهروند پرتغالی، به اتباع غیر اتحادیه اروپا اعطا می شود، در صورت تأیید، آنها می توانند روند اخذ ویزای کاری پرتغال یا اجازه اقامت را ادامه دهند و با مهاجرت کاری پرتغال برای ورود به این کشور اقدام کنند.