یکی از مهم ترین مزیت های مهاجرت کاری چین این است که بعد از مهاجرت کاری می توانید تابعیت کشور چین را اخذ کنید. ویزای کار کشور چین Z Visa نام دارد. اخذ ویزای کاری چین مستلزم دو نوع مدرک ضروری است: ویزای کاری که از سوی دولت چین صادر می شود و گواهی استخدام معتبر. اخذ ویزای کار در چین مستلزم دو شرط اساسی است: یکی داشتن مدرک PhD و دیگری داشتن حداقل دو سال سابقه کاری (که بعد از اخذ مدرک تحصیلی حاصل می شود). یکی از شانس های دریافت گرین کارت چین این است که فرد چندین سال متمادی در این کشور اقامت داشته باشد.