صفحه اصلی » اسلواکی » شرایط پناهندگی در اسلواکی

شرایط پناهندگی در اسلواکی

شرایط پناهندگی در اسلواکی
نوشته شده توسط newadmin | اسلواکی | دیدگاه ۴

شرایط پناهندگی در اسلواکی

 بسیاری از افراد به علت نا آگاه بودن به دنبال “شرایط پناهندگی در اسلواکی” هستند.

با توجه به کشورهای دیگر، جمهوری اسلواکی نه تنها نسبت به افراد خواهان حفاظت بین المللی گارد بسته باقی مانده است.

بلکه همچنین نسبت به آنهایی که بر مبنای تایید مراجع دولتی مربوطه خواستار زندگی در اسلواکی هستند، روی خوش نشان نمی دهد.

اینها ممکن است دلایلی باشند بر اینکه جمهوری اسلواکی برای خارجیان کشور گذر است نه کشور ماندن!

 

“قانون پناهندگی” اسلواکی

پس از تجزیه جمهوری فدرال چک و اسلواکی، قانون پناهندگی فدرال 1990 د جمهوری اسلواکی باطل اعلام شد.

قانون پناهندگی جدید بشماره  283/1995 Coll 14 نوامبر 1995 (Refugee Act) تصویب شده و جایگزین قانون قبلی شد.

قانون پناهندگی توسط بسیاری از سیاست های پیشرو به عنوان کار مهم در تطبیق قانون و شیوه ها با شرایط بین المللی نشان داده شد.

در رابطه با اصطلاح شناسی، قانون پناهندگی از واژه “پناهنده” به جای “پناهجو”  استفاده می کند.

بر طبق قانون پناهندگی، وضعیت پناهندگی را می توان به خارجی ی اعطا کرد که در کشور خودش ترس زیادی از حبس به دلیل نژادی، مذهبی و غیره داشته است.

تعیین وضعیت پناهندگی هم  با توجه به بخش دوم از قانون پناهندگی انجام می شود.

 

اهداف قانون پناهندگی

  • تدوین شیوه های اعمالی مقامات دولتی در فرآیند تعیین وضعیت پناهنده در جمهوری اسلواکی.
  • تعریف حقوق و وظایف خارجی هایی که درخواست وضعیت پناهندگی کرده اند و کسانی که وضعیت پناهندگی اعطا شده.

نهاد اجرایی مشخص شده توسط همین قانون جهت اجرای اهداف مذکور اداره مهاجرت زیرنظر وزارت داخله جمهوری اسلواکی است.

 

شرایط پناهندگی در اسلواکی

بنا به آمار در کل دنیا، 10.3 میلیون نفر مجبور بودند که خانه شان را ترک بکنند.

از این تعداد، فقط 146 نفر درخواست پناهندگی کرده اند.

مکان جغرافیایی اسلواکی بدان معنا نیست که آن بخشی از مسیرهای مهاجرتی باشد،

که پس از انسداد مرزی مجارستان با صربستان و مذاکرات با ترکیه تغییر کند.

علی رغم تعداد پایین پناهجویان در اسلواکی، بسیاری از نمایندگان احزاب مجلس هنوز مهاجران را به عنوان یک تهدید توصیف می کنند.

بر طبق آمار، در حد ود 5000 مسلمان در اسلواکی وجود دارد.

معمولا هم کشورهای مسلمان درخواست پناهندگی می کنند.

اکثر پناهجویان بعد از مسلمان، اوکراینی ها هستند.

 

برنامه سهمیه بندی

دولت اسلواکی همه ساله برنامه سهمیه بندی برای پناهندگان اعمال می کند.

به عنوان بخشی ازبرنامه سهمیه بندی سال 2016، اسلواکی 16 پناهنده را قبول کرده است:

۵ مادر و ۱۱کودک از یونان.

که این مشخصا نشانگر اعمال سخت گیری های دولتی در پذیرش پناهندگان می باشد.

 

 

انواع پناهندگی در جمهوری اسلواکی

تقریبا دوسوم از همه مهاجران رفته به اسلواکی از کشورهای EU هستند.

تعداد پناهجویان و پناهندگان در اسلواکی در مقایسه با کشورهای دیگر به طور سنتی خیلی پایین می باشد.

در اسلواکی، دو نوع وضعیت حمایت بین المللی به افراد به عنوان پناهجو اعطا می گردد:

  • وضعیت پناهندگی Asylum.
  • وضعیت حفاظت ثانوی Subsidiary protection.

عمده منافع حاصل از حافظت بین المللس در اسلواکی به حفاظت ثانوی اعطا می گردد.

هر دو دسته مشتمل بر یک تعداد روشها دولتی مشابه درباره یکپارچه سازی/ یا ائتلاف اجتماعی می باشد.

هر دو گروه حق دریافت خدمات و حقوق مشابهی را با توجه به شناسایی مهارتها، صلاحیت ها، و دسترسی به بازار کار دارند.

هردو ذی نفعان  حفاظت بین المللی که از این پس مشترکا با عنوان ” پناهندگان”  یاد می شود.

پس از دریافت وضعیت، پناهندگان دسترسی آزاد و بدون محدودیتی فورا به بازار کار دارند.

 

وضعیت پناهندگی

به آن دسته از افرادی که به آنها پناهندگی اعطا شده است، مجوز اقامت دایمی برای یک دوره ناحدودی دریافت می کنند.

دسترسی به بازار نیروی کار برای این گروه هم  به مرحله پروسه پناهندگی بستگی دارد.

9 ماه پس از تحویل درخواست پناهندگی شان، پناهجویان به بازار کار دسترسی آزادی دارند.

 

وضعیت حفاظت ثانوی

با این وجود، به ذی نفعان حفاظت ثانوی پس از 1 سال، روادید اقامت موقتی به همراه تمدید مکرر برای 2 سال اعطا میشود.

و نتیجتا  پس از 5 سال احتمال درخواست روادید اقامت طولانس وجود دارد.

 

شرایط تعلق وضعیت پناهندگی چیست؟

بر طبق “قانون پناهندگی” و با توجه به شرایط پناهندگی در اسلواکی، فرد تنها در ۳ شرایط مشمول اعطای وضعیت پناهندگی می گردد:

  • مطابق با مفاد و تبصره های موجود در کنوانسیون وضعیت پناهندگان ملل متحد باشد.
  • اعطای وصعیت پناهندگی صرفا در رابطه با اهداف بشردوستانه  باشد.
  • برای ازدواج و پیوستن به خانواده شهر وند اسلواکیایی.

 

پروسه پناهندگی در اسلواکی

همانطوریکه مشاهده میشود پروسه قانونی پناهندگی 3 مرحله ای است:

 

مرجع مسئول رسیدگی

در جمهوری اسلواکی، بر طبق قانون پناهندگی، مرجع قانونی صدور اعطای وضعیت پناهندگی وزارت داخله  Ministry of Interior می باشد.

اداره مهاجرت هم در قالب وزارت داخله مسئول تصمیم گیری  در شیوه تعیین وضعیت پناهندگی در عرض 90 روز کاری از زمان شروع ش می باشد.

 

معاهده اسکان مجدد پناهندگان چیست؟

” انتقال بشر دوستانه پناهندگان” بر مبنای معاهده دو جانبه بین دولت اسلواکی و کمیسیونر عالی UN درباره امور پناهندگی سازماندهی شد.

در راستای این هدف، مرکز گذر اضطراری (ETC) مرکز پناهندگان وزارت داخله اسلواکی را افتتاح کرد.

ماموریت ETCتهیه پناهگاه موقتی برای پناهجویانی بود که موقعیت شان در کمپ پناهندگی دیگر پایدار نبود.

ونیز تهیه پناهگاه برای آن دسته از افرادی که  برای اسکان مجدد در یک کشور سوم انتخاب شده اند.

دولت اسلواکی برای این پناهندگان یک پناهگاه موقت به مدت حداکثر 6   ماه تهیه کرد.

ظرفیت ETC ثابت است درحال حاضر 250 پناهنده است.

این معاهده احتمال تکمیل تعداد تعداد پناهندگان را در مورد اخراج برخی از آنها به کشور اسکان مجددشان در نظر می گیرد.

البته با این شرط که تعداد کل  پناهندگان جادهی شده از ظرفیت مشخص فراتر نرود.

 

تعهد طرفین معاهده

بر اساس این توافق، طرفین توافق نقش های زیر را در قالب انتقال بشر دوستانه پناهجویان بر عهده گرفتند:

  • دولت اسلواکی مسئول اعطای ویزاهای ملی قبل از ورود پناهندگان به قلمروی اسلواک می باشد.

و در طی اقامتشان، دولت اسلواکی  برای آنها جا ، غذا، و خدمات بهداشتی اصلی را تهیه میکند.

  • UNHCR صدور مدارک مسافرتی را به پناهندگان تضمین می کند.

و در طی اقامت شان در اسلواکی، UNHCR در واقع هزینه های مراقبت  از سلامت فوری و لازم را برای پناهندگان تهیه می کند.

  • IOM مسئول انتقال بین المللی  پناهندگان از کمپ پناهندگی به جمهوری اسلواکی و از آنجا به کشور نهایی جهت اسکان مجدد می باشد

IOM بیشتر خدمات مرتبط با اسکان مجددـ جهتگیری فرهنگی و/یا آموزش زبان و معاینات پزشکی و غیره را انجام می دهد.

 

نتیجه گیری

مهاجرت پناهندگی به جمهوری اسلواکی اصولا با روند کاهش پیوسته در تعداد درخواست های پناهندگی در مقایسه با سالهای قبل مشخص میشود.

اگر چه پناهجویان نسبت قابل توجهی از مهاجران واردشده به اسلواکی را نشان می دهند

اما تنها حدود یک سوم از متقاضیان به شیوه پناهندگی شان ادامه می دهند.

با توجه به شرایط پناهندگی در اسلواکی که بیان شد،

همه اینها حاکی از عدم استقبال از پناهندگان در اسلواکی است.

کارشناسان زبده موسسه بین المللی سفیران سروش سعادت با تکیه بر دانش و تجربه خود ،
در زمینه مهاجرت و اخذ اقامت، می توانند جزییات مفصلی از موضوع را در اختیار شما قرار دهند.

شرایط پناهندگی در اسلواکی
5 (100%) 5 votes
دیدگاه ها