یکی از معتبرترین و قدرتمندترین ویزاهای موجود در جهان، ویزای کاری است. ویزای کاری تنها زمانی صادر می شود که متقاضیان خارجی یک پیشنهاد کاری معتبر داشته باشند. دریافت پیشنهاد کاری وابستگی زیادی به سطح تحصیلات، تسلط به زبان، تجربه کاری و گاها شرایط برقراری ارتباط با کارفرما دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یافتن شغل در کشورهای خارجی همواره بسیار دشوار است اما افرادی که به کمک تحصیل و مهاجرت تحصیلی به کشور دیگری مهاجرت کرده اند، این فرصت را خواهند داشت تا در کمترین بازه زمانی پس از پایان تحصیلات خود، شغل مناسبی یافته و اقامت کاری دریافت نمایند.