بدون تردید قدرتمندترین ویزای هر کشور، ویزای سرمایه گذاری و یا ثبت شرکت است. افرادی که قصد دارند سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل کنند، قادر خواهند بود با استفاده از ویزای سرمایه گذاری و ثبت شرکت به این هدف دست پیدا کنند. افرادی که سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل می کنند، می توانند در بازه زمانی کوتاه تری اقامت خود و اعضای خانواده خود را بدست آورند و پس از آن اقدام به دریافت پاسپورت آن کشور کنند. برخی از کشورها در بازه زمانی چند ماهه پاسپورت را به سرمایه گذاران اعطا می کنند و در برخی از کشورها، اعطای پاسپورت از طریق سرمایه گذاری ممکن است حدود 5 سال به طول بیانجامد.