یکی از مهم ترین مسائلی که در امر مهاجرت باید به آن توجه ویژه داشت، تامین هزینه های زندگی است و به همین دلیل است که ارائه گواهی تمکن مالی همواره الزامی است. در رابطه هزینه های زندگی در کشورهای مختلف، باید انتظار مبالغ متفاوت را داشت البته این نکته در رابطه با هزینه های موجود در شهرهای مختلف یک کشور نیز وجود دارد. به طور کلی می توان از هلند، نروژ، فرانسه، انگلستان، آمریکا، استرالیا و کانادا به عنوان گران قیمت ترین کشورهای جهان شناخته می شوند. البته افرادی که در این کشورها کار می کنند، درآمدهای به مراتب بیشتری را نیز خواهند داشت.