انواع مهاجرت به کشور آنتیگوا و باربودا برای اشخاص متفاوتی دارای اهمیت است. انتخاب هر مسیر می تواند آینده فرد را تغییر دهد. افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای حوزه کارائیب را دارند، می توانند از آنتیگوا و باربودا به عنوان یک مقصد استفاده کنند. این کشور پذیرای سرمایه گذاران و نیروی کار حرفه ای است. از نظر کیفیت زندگی نیز شرایط نسبتا استانداردی دارد و می توان آن را برای بسیاری مهم دانست. دریافت ویزای ورود به این کشور با توجه به هدف، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه مشاورین ما مطالب حیاتی در این رابطه را ارائه می کنند.