ایسلند نهمین کشور گران قیمت جهان میباشد و شرایط ایسلند پیش از ورود به این کشور باید از جهات مختلف به خصوص هزینه های زندگی و اقامت مورد بررسی قرار گیرد. به دلیل موقعیت مکانی آن، بسیاری از محصولات باید از خارج از ایسلند وارد کشور شود که این مسئله می تواند بسیار گران باشد، مالیات بالا، هزینه های این کشور را گران تر از سایر کشورها می کند. البته آنچه ممکن است در شرایط ایسلند گران به نظر برسد، با سیستم عالی اجتماعی و رفاهی این کشور جبران می شود. میانگین هزینه های مواد غذایی در ایسلند حدود 200 تا 3000 کرونای ایسلند می باشد و میانگین اجاره آپارتمان نیز بر اساس متراژ از 15 تا 28 هزار کرونای ایسلند خواهد بود.