می توان گفت شرایط فرانسه در خصوص هزینه های زندگی غالبا شبیه به دیگر کشورهای اروپایی است و این شرایط از سوی متقاضیان مورد توجه قرار می گیرد. کشور فرانسه به عنوان یکی از کشورهای شاخص در حوزه شنگن و اتحادیه اروپا دارای واحد پولی یورو است. لذا هزینه های زندگی به طور متعارف کم نیست. این هزینه زمانی که به مرکز و پایتخت این کشور نزدیک می شویم بیشتر هم می شود. طبیعتا شهر پاریس از جمله گرانترین شهرها در اروپا است. مهم ترین هزینه های زندگی در فرانسه هزینه اجاره محل سکونت، حمل و نقل و خورد و خوراک متقاضی مهاجرت خواهد بود. به عنوان مثال هزینه زندگی در پاریس می تواند بین 1000€ تا 1500€ (یورو) در ماه باشد که در شهرهای دیگر ممکن است کمتر شود.