لهستان قاب تاریخ تپنده اروپا می باشد که بناهای تاریخی زیادی را به خود اختصاص داده است. شرایط لهستان و وضعیت بهداشت و درمان این کشور بسیار مناسب می باشد. یکی از اصلی ترین مواردی که در باب شرایط لهستان در رتبه برتر قرار دارد، طبخ مواد غذایی می باشد. زبان لهستان از زبان های سخت می باشد که متقاضیانی که تمایل به کار و زندگی در این کشور را دارند می بایست مدنظر قرار دهند. وجود کارخانه های لبنی کوچک و متعدد در حال توسعه باعث ایجاد عملکرد بهتر این کشور در قیاس با کشورهای همسایه خود شده است.