اقدام به مهاجرت، بدون در نظر گرفتن شرایط گرنادا می تواند آسیب پذیری فرد در برابر این موضوع را افزایش دهد. این کشور در حوزه کارائیب قرار دارد. از نظر آب و هوایی، شرایط بسیار مناسبی در این کشور وجود دارد. در طول سال، افراد می توانند به راحتی این کشور را برای مسافرت خود انتخاب کنند و از مناظر دیدنی موجود در این کشور استفاده کنند. از نظر شرایط زندگی مانند هزینه ها نیز گرنادا مقصد مناسبی به حساب می آید. افرادی که این کشور را برای مهاجرت یا مسافرت خود انتخاب می کنند، باید به اختلاف ساعت این کشور نیز توجه داشته باشند. ویژگی های فرهنگی گرنادا نیز می تواند در روند مهاجرت به این کشور موثر باشد.