شرایط آنتیگوا و باربودا برای ورود به این کشور از هر طریقی، بسیار حائز اهمیت بوده و باید پیش از هر گونه اقدام مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب آنتیگوا و باربودا برای مهاجرت کمتر اتفاق می افتد و به همین دلیل، اطلاعات محدودتری در رابطه با آن در دسترس است. از همین رو می توان انتظار داشت که افراد بدون اطلاع نیز در این مسیر قرار گیرند. این مسئله می تواند آینده فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو آشنایی با شرایط هزینه های زندگی در آنتیگوا و باربودا، ساعت و اختلاف زمان آن و بسیاری از موارد دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.