لیتوانی کشوری کوچک در شمال شرقی قاره اروپاست و با توجه به شرایط داخلی خود، در حال حاضر تمایل زیادی به جذب سرمایه گذاران خارجی دارد. نظام آموزشی و شرایط لیتوانی هنوز به توسعه یافتگی کشورهای مرکزی قاره اروپا نیست و به همین دلیل دانشجویان کمی تمایل به حضور در خاک این کشور جهت تحصیل دارند. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره داشت که لیتوانی به شدت به دنبال جذب نیروی کار متخصص است و همین مسئله سبب شده است تا مهاجرت کاری به این کشور نیز رونق یابد. وضعیت اقتصادی کشور لیتوانی شباهت زیادی به شرق اروپا دارد و این کشور در جمع کشورهای ثروتمند اروپایی جایگاهی ندارد.