انتخاب مهاجرت تحصیلی آنتیگوا و باربودا شاید به نوعی برای بسیاری از افرادی که آن را انتخاب می کنند یک اجبار مهاجرتی محسوب شود. آنتیگوا و باربودا یکی از کشورهای حوزه کارائیب با دانشگاه های بسیار محدود است. اطلاع از این که تنها رشته های خاصی در این کشور ارائه می شوند و نمی توان به راحتی در آن انتخاب رشته کرد، مهم است. آن دسته از افرادی که قصد سفر به همراه خانواده خود را دارند، معمولا بیشتر با این موضوع روبرو خواهند شد. انتخاب آنتیگوا و باربودا برای مهاجرت تحصیلی باید توجیه پذیر باشد و با توجه به مسافت و کیفیت آموزش چنین شرایطی وجود ندارد.